คุณต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่?
เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว
ลืมรหัสผ่าน
อัพโหลดรูป
วิวัฒน์ พัฒนาการไม่สิ้นสุด
33
ชาย
บำรุง
วิศวกร

Speexx Guided Tour

Speexx เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่มีเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่ภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้นจนถึงระดับธุรกิจ มีแบบฝึกหัดมากกว่า 30,000 แบบฝึกหัดพร้อมรูปแบบการฝึกมากกว่า 40 แบบ มีระบบอธิบายข้อผิดพลาด เมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกหัดผิดระบบพจนานุกรมเสียงพร้อมคำแปลภาษาไทย และระบบฝึกการออกเสียงครอบคลุมทักษะของผู้เรียนครบทั้ง 4 ทักษะ

Speexx Virtual Classroom

Virtual Classroom หรือ ห้องเรียนเสมือนจริงเป็นเทคโนโลยีที่สำหรับการเรียนรู้แบบผสมผสาน ฝึกการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในชีวิตจริง กับเพื่อนผู้เรียนอื่นๆและครูเจ้าของภาษา ในห้องเรียนเสมือนจริงของ Speexx มีทั้งแบบกลุ่มเปิดและกลุ่มปิด รวมทั้งแบบรายบุคคลในสถานการณ์การฝึกอบรมแบบ 1:1

Discover the Speexx Virtual Classroom

Speexx เป็นช่องทางหนึ่งในการทำ Project ผ่าน Virtual Classroom โดยผู้เรียนสามารถสื่อสารกับครูผู้สอนของ Speexx ที่นำข้อเสนอแนะทางภาษามาให้แบบ real-time รวมถึงสามารถสื่อสารและอภิปรายร่วมกันกับผู้เรียนคนอื่นๆ เสมือนนั่งอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน

Speexx Virtual Classroom Training

Speexx Virtual Classroom Training เป็นผสมผสานการฝึกอบรมเสมือนจริง โดยการมีครูนำสอน เข้ากับการฝึกอบรมในห้องเรียนแบบดั้งเดิม ทั้งสำหรับผู้เรียนแบบกลุ่มและแบบตัวต่อตัว มีแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน และแบบฝึกหัดระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจแบบ Realtime